EMD – en domstol i endring

Den 14. tilleggsprotokollen til Den europeiske menneskerettskonvensjonen vil føre til en langt mer effektiv saksbehandling i menneskerettsdomstolen. Ytterligere reformer er også på gang.

(Opprinnelig trykket i Stud.Jur. 2/2010.)

Seks år etter at EMKs 14. tilleggsprotokoll ble åpnet for tiltredelse vil den endelig tre i kraft 1. juni i år. Behovet for reformen har lenge vært stort, men til tross for dette så det lenge ut til at protokollen aldri skulle tre i kraft. Årsaken til dette er at den russiske nasjonalforsamlingen, Dumaen, nektet å ratifisere protokollen. Fordi enstemmighet er nødvendig kunne Russland på denne måten blokkere reformen i årevis. Continue reading “EMD – en domstol i endring”

Politiet tar lappen fra partyløver

Politiet i Rogaland inndrar førerkortet til ungdommer som fester i helgene. Men har de egentlig adgang til det?

(Opprinnelig trykket i Stud.Jur. 1/2010.)

At rusmidler og bilkjøring ikke hører sammen er en kjent sak. Det var ikke bare Thomas Nodland (20) som ble overrasket da politiet valgte å ta fra ham førerkortet fordi han hadde festet i helgene. Mediene kunne også fortelle at så mange som 15 andre personer i Rogaland har blitt fratatt førerkortet med tilsvarende begrunnelse. Nodland valgte å ta saken sin til tingretten, men fikk ikke rettens medhold i at inndragelsen var ugyldig. Continue reading “Politiet tar lappen fra partyløver”

Et skritt i retning meddomsrett

Ble juryordningen reddet ved plenumsdommen i fjor sommer? Dette spørsmålet måtte Høyesterett nylig ta stilling til, og svaret overrasker.

(Opprinnelig publisert i Stud.Jur. nr. 1/2010.)

En junidag i fjor avgjorde Høyesterett i plenum at den norske juryordningen har livets rett. Ordningen med domfellelse på bakgrunn av et rent ja/nei-svar fra juryen ble i seg selv ikke ansett å være i strid med kravet til begrunnelse som følger av EMDs praksis i tilknytning til EMK artikkel 6.

Forutsetningen for rettens standpunktet i jurysaken var imidlertid at «begrunnelseskravet blir tilfredsstillende ivaretatt på annen måte». I dommen, som er inntatt i Rt. 2009 s. 750, stilte retten dessuten opp retningslinjer for hvordan juryordningen må praktiseres for å oppfylle begrunnelseskravet. Continue reading “Et skritt i retning meddomsrett”

Splittet Høyesterett pålegger lagmannsretten begrunnelsesplikt

En fersk kjennelse fra Høyesterett i storkammer slår fast at det er et ubetinget begrunnelseskrav ved ankenektelser også i sivile saker. Saken splittet Høyesterett i hele tre fraksjoner.

(Opprinnelig publisert i Stud.Jur. nr. 6/2009.)

Den 18. september avsa Høyesterett kjennelse i den tredje storkammersaken etter at den nye tvisteloven trådte i kraft (HR-2009-1818-S), og det var forståelsen av nettopp denne nye lovens § 29-13 annet ledd om lagmannsrettens ankenektelse som var sakens kjerne. Høyesterett delte seg i hele tre fraksjoner, og flertallet kom til at ankenektelser i sivile saker må begrunnes. Splittelsen står i sterk kontrast til fjorårets storkammerkjennelse om ankenektelse i straffesaker (Rt. 2008 s. 1674), hvor en enstemmig Høyesterett innførte et lignende begrunnelseskrav.
Continue reading “Splittet Høyesterett pålegger lagmannsretten begrunnelsesplikt”